Avís Legal

GLOBANCE RENOVABLES S.L., responsable del lloc web, en endavant
RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el
que pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de
11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç
Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web
respecte a quines són les condicions d' ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari,
comprometent-se a l' observança i compliment rigorós de les disposicions
disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos de
d' aplicació.
GLOBANCE RENOVABLES S.L.,. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus de
informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de
preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions,
entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de GLOBANCE RENOVABLES S.L.,

 1. DADES IDENTIFICATIVES
  Denominació social: GLOBANCE RENOVABLES S.L.,
  Nom comercial: GLOBANCE RENOVABLES
  NIF: B02640068
  Domicili: C/DE LA TECNOLOGIA 82, PASSATGE C, NAU 17 POLIGON INDUSTRIAL EL MOGENT 08450 LLINARS DEL VALLÈS
  e-mail: info@globancerenovables.com
 2. OBJECTE
  A través del Lloc Web, els oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a la
  informació sobre els nostres serveis.
 3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
  Quan per a l' accés a determinats continguts o servei sigui necessari
  facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat,
  exactitud, autenticitat i vigència. L' empresa donarà a aquestes dades el tractament
  automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els
  indicats a la secció de Política de Privacitat.
 4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
  L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el
  Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons,
  programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles
  d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat
  Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els
  drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o
  qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva
  de l'empresa i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en
  el trànsit econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir,
  copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar
  públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne la
  l' empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l' incompliment d' aquests
  obligacions.
  En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia,
  transmissió, llicència o cessió total ni parcial d' aquests drets, llevat que es
  estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals de
  Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret de
  utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació
  pública de l'Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament
  previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte
  prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per la
  l' empresa o el tercer titular dels drets afectats.
  Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes de
  ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en
  aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística
  multimèdia, estan protegits com a drets d' autor per la legislació en matèria
  de propietat intel·lectual. L' empresa és titular dels elements que integren el
  disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi
  HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del
  Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a
  la utilització d' aquests elements. El contingut disposat a l'Espai Web no
  podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per
  sistema de recuperació d' informació, en cap forma ni en cap
  mitjà, llevat que es compti amb l' autorització prèvia, per escrit, de l' esmentada
  Entitat.
  Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com
  dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d' informació
  que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es
  compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que
  pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l' empresa l' exercici de
  mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims
  drets de propietat intel·lectual i industrial.
 5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L' USUARI DE L' ESPAI
  WEB
  L'Usuari es compromet a:
 6. Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels
  continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en
  cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web; (iii)
  la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre
  públic.
 7. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin
  per accedir a l'Espai Web.
 8. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter
  personal els formularis continguts a l' Espai Web i a mantenir-los
  actualitzats en tot moment de forma que respongui, en cada moment,
  a la situació real de l' Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les
  manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi
  a l' empresa o a tercers per la informació que faciliti.
  No obstant el que estableix l' apartat anterior l' Usuari haurà de
  abstenir-se de:
 9. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i/o dels
  continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents
  Condicions Generals d' Ús, lesius dels drets i interessos de
  tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar,
  deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents,
  arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip
  informàtic.
 10. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l' Espai
  Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 11. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l' Espai Web, de les seves
  proveïdors o de tercers.
 12. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres
  sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els
  sistemes físics o lògics de l' empresa, proveïdors o de tercers.
 13. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, tercers
  proveïdors i altres Usuaris.
 14. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l' accés del públic a través de
  qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els
  continguts, llevat que es compti amb l' autorització del titular dels
  drets o això resulti legalment permès.
 15. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat
  intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de la
  l' empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els
  dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes de
  informació que puguin inserir-se en els continguts.
 16. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o
  procediments diferents dels quals, segons els casos, s' hagin posat a la seva
  disposició a aquest efecte o s' hagin indicat expressament a les pàgines
  web on es trobin els continguts o, en general, dels que es
  emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o
  inutilització de l'Espai web i/o dels continguts.
 17. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l' Usuari es
  compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers
  informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de
  so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general,
  qualsevol classe de material que: • De qualsevol forma sigui contrari,
  menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats
  públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i
  en la resta de la legislació vigent.• Indueixi, inciti o promogui
  actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general,
  contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment
  acceptades o a l' ordre públic.• Indueixi, inciti o promogui actuacions,
  actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió,
  creences, edat o condició.• Incorpori, posi a disposició o permeti
  accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius,
  violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei,
  moral i als bons costums generalment acceptats o a l' ordre
  públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d' ansietat o
  temor.• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o
  nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.• Es troba protegit per la
  legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a
  societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l' ús que es
  pretengui realitzar.• Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar
  o a la pròpia imatge de les persones.• Constitueixi qualsevol tipus de
  publicitat.• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal
  funcionament de l' Espai Web.
  Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se li
  proporcionarà una contrasenya, s' obliga a usar-la de manera diligent,
  mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable
  de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a
  tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l' accés als
  esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment,
  s' obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús
  indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l' accés
  no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En
  conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l' empresa quedarà
  eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l' ús indegut de la seva
  contrasenya, essent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels
  continguts i/o serveis de l'Espai Web per qualsevol tercer il·lícit. Si de
  manera negligent o dolosa incomplisca qualsevol de les obligacions
  establertes en les presents Condicions Generals d' Ús, respondrà per
  danys i perjudicis que d' aquest incompliment puguin derivar-se per
  l' empresa.
 18. RESPONSABILITATS
  No es garanteix l' accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o
  d' utilitat dels elements i informacions contingudes al web que es puguin veure
  impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan
  fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin
  adoptar-se com a conseqüència de l' accés als continguts o informacions
  ofertes.
  Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb el
  Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels
  serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions
  Generals d' Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues,
  reclamacions o despeses derivades de l' ús de l' Espai Web.
  Únicament serà responsable d' eliminar, al més aviat possible, els continguts que
  puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no
  serem responsables dels perjudicis que se' n poguessin derivar, entre d' altres, de:
 19. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques,
  retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema
  electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies
  i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control
  de l' empresa.
 20. Intromissions il·lícites mitjançant l'ús de programes malignes de
  qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara
  virus informàtics o qualssevol altres.
 21. Abús indegut o inadequat de l' Espai Web.
 22. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament
  del navegador o per l' ús de versions no actualitzades del mateix. El
  administrador de l' espai web es reserven el dret de retirar, total o
  parcialment, qualsevol contingut o informació present a l' Espai
  Web.
  L' empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
  naturalesa que poguessin deure' s a la mala utilització dels serveis de lliure
  disposició i ús per part dels Usuaris d'Espai Web. Així mateix queda
  exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que
  puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades,
  estant-los únicament per a la prestació dels serveis de consultes i
  dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o
  incorrecte d' aquests serveis, podrà ser l' Usuari reclamat pels danys o
  perjudicis causats.
  Vostè mantindrà l'empresa indemne davant de qualssevol danys i perjudicis
  que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a
  conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè s'obliga a
  indemnitzar davant de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l' ús per la seva
  part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades amb el
  fi de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que
  imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.
 23. HIPERVINCLES
  L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un
  hiperenllaç o hipervincle, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts,
  llevat d' autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.
  L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per
  tercers, per tal de facilitar l' accés de l' Usuari a la informació d' empreses
  col·laboradores i/o patrocinadores. D' acord amb això, la societat no es
  responsabilitza del contingut d' aquests Espais web, ni se situa en una posició
  de garant ni/o de part dels serveis i/o informació que es puguin
  oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.
  Es concedeix a l' Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear
  enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i
  no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no
  podran falsejar la seva relació ni afirmar que s' ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure
  marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius
  de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de
  mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la
  discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l' ordre públic o
  il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web diferent de la
  pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la pròpia adreça de l'Espai Web, sense
  permetre que l'Espai web que realitzi l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a
  part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre
  qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L' empresa pot demanar, en
  qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després del
  qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.
  L' empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis
  facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació al
  Espai Web.
 24. PROTECCIÓ DE DADES
  Per utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari ha de proporcionar prèviament
  certes dades de caràcter personal. L' empresa tractarà automatitzadament aquests
  dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en
  compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'Usuari pot accedir a la política
  seguida en el tractament de les dades personals, així com l' establiment de
  finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la
  Política de Privacitat.
  9.COOKIES
  L'empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookie" a l'Espai
  Web, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi
  de l'Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més
  desitjats o específics.
  Les cookies recopilen l'adreça IP de l'usuari sent Google el responsable del
  tractament d' aquesta informació.
  Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor Web,
  per registrar la navegació de l'Usuari a l'Espai Web, quan l'Usuari
  permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser
  avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la
  cookies en el seu disc dur. Per favor consulteu les instruccions i manuals de la seva
  navegador per ampliar aquesta informació.
  Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador del
  ordinador utilitzat per l' Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir
  les preferències de navegació o publicitàries que l' Usuari, als perfils
  demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del
  trànsit, controlar el progrés i nombre d' entrades.
 25. DECLARACIONS I GARANTIES
  En general, els continguts i serveis oferts a l'Espai Web tenen caràcter
  merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s' atorga garantia ni
  cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el
  Espai web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat,
  utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei
  no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.
 26. FORÇA MAJOR
  L' empresa no serà responsable en tot en cas d' impossibilitat de prestar
  servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric,
  línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions,
  inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de
  força major o de cas fortuït.
 27. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
  Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús de l'Espai Web,
  es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia
  les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del
  Responsable del lloc web.
  En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions
  Generals d' Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o
  conseqüència d' una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat
  o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin
  inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l' empresa ha de procedir a la
  modificació o substitució de l' esmentada estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i
  que, en la mesura del possible, aconsegueixi l' objectiu i pretensió reflectits en la
  estipulació original.

Obrir xat
Xat amb Victòria de Globance Renovables
Hola 👋
Saps que aquest mes pots aconseguir la teva instal·lació amb 550€ de descompte?
Si vols et conten més!
En escriure'ns, acceptes que et responguem i et proporcionem informació relacionada amb la teva sol·licitud comercial. Pots visitar la nostra política de privacitat aquí. Som aquí per ajudar-te en tot el que necessitis.  Gràcies per triar-nos per a les teves necessitats energètiques sostenibles! 🌱